– Platform RIT

Transparantie

Transparantie over werkwijze Platform RIT

Dienst

Projectmatige ondersteuning bij het opstellen van regionale transmurale afspraken met als doel de veiligheid (in de keten) te verbeteren en beschikbaarheid  en implementatie van nieuwe behandelingen in de regio te versnellen.

 

1.      Nut en noodzaak inschakeling onafhankelijke derde partij

 

Om de veiligheid van behandelingen te waarborgen en om regionale afstemming te bereiken op zaken als verwijsbeleid worden regionale transmurale werkafspraken gemaakt (RTA). Dit behoort tot de taken van (gemandateerde) regionale zorgverleners. Vaak zijn het regionale kartrekkers die hier initiatief toe nemen.

Het is belangrijk dat wordt aangesloten op regionale (overleg) structuren als werkgroepen en commissies bv. de MCC commissie. Het aanbod van onderwerpen om regionale afspraken over te maken, is vaak veel groter dan ‘verwerkt’ kan worden door de officiële commissies en werkgroepen. Hierdoor bestaat het risico dat belangrijke onderwerpen blijven liggen.

Nieuwe (innovatieve) medicamenteuze behandelopties kunnen aanleiding geven tot het opstellen of aanpassen van (bestaande) werkafspraken. Dit vaak nog ‘onverwachte aanbod’ kan conflicteren met geplande/ reguliere agendaonderwerpen . Dit kan als impact hebben:

 • Het middel kan wel beschikbaar zijn, maar op het gebied van veiligheid en implementatie zijn er nog geen (keten-) werkafspraken. Ook bij geneesmiddelen die via artsenverklaring worden voorgeschreven, geldt vaker dat ook andere zorgverleners met patiënten, die dit geneesmiddel gebruiken, te maken kunnen krijgen.
 • In de ene regio een latere mogelijkheid tot Patient Access t.o.v. een andere regio (waar deze afspraken wel al zijn gemaakt).

 

De taken die nodig zijn om te komen tot regionale, transmurale afspraken betreffen taken die inhoudelijke expertise vragen en procesmatige ondersteuning behoeven. Professionals staan vaak open voor de inhoudelijke taken en zijn bereid hier tijd in te steken. De procesmatige taken hebben meestal weinig interesse. De professional is inhoudelijk gedreven en het werk er om heen heeft dan vaak minder prioriteit. Voor de zorgprofessional betekent dit dat de patiëntenzorg eerst komt en de resterende tijd het liefst gestoken wordt in inhoudelijke bijdragen aan de zorg als commissiewerk, studies, protocollen, etc. Dit soort taken worden vaak in eigen tijd gedaan (en worden dus niet vergoed). Kartrekkers voor de procesmatige taken zijn dan ook lastiger te vinden. Vaak is ook budgettaire ruimte onvoldoende of niet voor dit soort zaken aanwezig. Lees ook de verdiepingsstudie van het NIVEL uit 2016 waaruit de volgende aanbevelingen.

Concrete handvatten voor implementatie van de aanbevelingen uit de LSKA 2.0 (pagina 30)

 • Sluit aan bij bestaande structuren
 • Werf kartrekkers
 • Stel een project- / implementatieplan op
 • Definieer zowel korte als lange termijn doelen
 • Werk zo mogelijk met gemandateerde afgevaardigden
 • Neem een projectmanager aan
 • Leg deelname niet op
 • Houd het laagdrempelig
 • Betrek patiënten
 • Zorg desgewenst voor vacatiegelden
 • Blijf te allen tijde met elkaar in gesprek

 

2.      Platform RIT

 

Ontstaan

 

RIT staat voor Regionale Implementatie Transmurale zorg. Platform RIT bouwt sinds 2013 ervaring op met dienstverlening op het gebied van regionale transmurale trajecten. Platform RIT is een label van SUC7 (Gijs Tenthof)  wat van origine een trainingsbureau is.

Vanaf 2010 is SUC7 ingezet bij training van trombosediensten. Omdat de NOAC’s als nieuwe behandeloptie zouden komen en ik bij veel trombosediensten hoorde dat ze behoefte hadden aan visie, ben ik jaarlijks notities gaan schrijven om als onafhankelijke partij input te geven. Hierdoor werd mijn netwerk groter, ook bij andere stakeholders als zorgverzekeraars.

In 2012 verscheen de ‘Leidraad NOAC’s’. Samen met een netwerk partner Marc Houbiers zijn wij in aansluiting op de Leidraad een notitie gaan schrijven over de concrete, praktische implementatie van deze nieuwe middelen . Hierover hebben we gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars, zorgverleners en relevante farmaceuten. Hieruit kwamen opdrachten die we samen onder de naam Platform RIT zijn gaan uitvoeren. Opdrachten lagen op het gebeid van samenwerking tussen trombosediensten, transmurale werkafspraken over de NOAC’s en als kwartiermaker voor een regionaal en transmuraal antistollingscentrum.

 

Vanaf de start hebben we nadrukkelijk een onafhankelijke en neutrale positie ingenomen. Steeds ook ontwikkelen we op basis van onze ervaringen een eigen visie die we in meerdere notities en via onze  website RIT delen. Hieruit volgen op regelmatige (basis) kennisuitwisselingen met verschillende stakeholders waaronder ook VWS.

Anno 2016 is Gijs Tenthof / SUC7 de penvoerder van platform RIT. In 2016 is Marc een andere weg ingeslagen ( B&B in Zweden ). Indien nodig worden andere deskundigen ingeschakeld om onder de naam Platform RIT activiteiten uit te voeren waar behoefte aan is aan de onafhankelijke kennis aanwezig bij Platform RIT. Natuurlijk geldt dat we hierbij geen verlengde zijn van de opdrachtgever, maar samen met de opdrachtgever en ‘het veld’ werken aan specifieke zorgverbetering.

Als het gaan om de samenwerking met een farmaceut is transparantie extra belangrijk. Gelukkig geven  farmaceuten waar we mee samenwerken aan, dat zij ook de onafhankelijkheid en transparantie goed willen afbakenen. Vaak moet hiervoor bij de ondertekening van de samenwerking aanvullende verklaringen worden ondertekend. Van onze kant voegen we onze werkwijze aan de overeenkomst toe om op die manier transparant en duidelijk te zijn over ons handelen.

 

Afbakening: wat doet Platform RIT wel en wat niet

 

Wat Platform RIT wel doet:

 1. Procesmatig ondersteunen (project management taken / procestaken / secretariaat functie / verslaglegging) van de vraagstelling van een zorgpartij die behoefte heeft aan deze ondersteuning. Voorbeeld: als project manager worden ingezet bij de organisatie van transmurale werkgroepen die werkafspraken willen maken als gevolg van wijzigingen in standaarden, nieuwe behandelopties, updaten van verouderde werkafspraken of opstellen van werkafspraken waar die nog ontbreken.
 2. Om de doorlooptijd van projecten te verkorten en noodzakelijke tijd van de regionale werkgroep leden te beperken, kan gewerkt worden met een ‘blauwdruk’ van een protocol op basis van standaarden en input van deskundigen. Indien platform RIT vaker wordt ingezet kan de blauwdruk steeds worden aangepast op basis wat geleerd wordt in eerdere opdrachten. Deze aanpak is bij de NOAC-casus erg gewaardeerd. Meestal was slechts 1 bijeenkomst nodig. Het heeft steeds weer geleid tot unieke protocollen op basis van de keuzes van de regionale werkgroep. Zij bepalen de inhoud uiteindelijk en zijn de uiteindelijke eigenaar van het ‘protocol’.
 3. Platform RIT houdt de opdrachtgever en de eventuele sponsor op de hoogte van de procesmatige voortgang en leerpunten.
 4. Een protocol of product wordt uiteindelijk opgeleverd aan de werkgroep van de zorgprofessionals. In geval van financiële ondersteuning door een externe sponsor is vooraf duidelijk of zij hier ook een kopie van krijgen.
 5. Van begin tot einde communiceert Platform RIT de wijze van financiering van haar diensten in het algemeen (website) en specifiek in dat project met de afspraken t.a.v. de rol en invloed van de sponsor. De (potentiele) leden van de werkgroep weten dit dus vanaf het begin en kunnen mede op basis hiervan hun deelname bepalen aan de werkgroep. Deze werkwijze heeft tot op heden niet geleid tot afhaken van mogelijke werkgroep leden.

 

Wat Platform RIT niet doet:

 1. Zich laten inzetten om productvoorkeuren te promoten.
 2. Zich laten inzetten voor belangbehartiging van werkgroep leden.
 3. Inhoudelijke sturing van protocollen. Zie ook 2. Wel kan beschikbare kennis over vergelijkbare protocollen en ervaringen ingebracht worden waaruit de werkgroep dan zelf eigen keuzes maakt. Steeds is het doel om tot een door de werkgroep gedragen protocol te komen.

 

Werkwijze ingeval de zorgverlener ondersteuning vraagt bij een farmaceut

 

Voor zowel de patiënt, stakeholders, zorgverleners, farmaceut als Platform RIT is transparantie essentieel als het gaat over de wijze waarop er (financiële) ondersteuning plaatsvindt van de farmaceut naar de zorgverleners.

Indien er behoefte is aan externe procesmatige (en onafhankelijke) ondersteuning bij kartrekkers onder de zorgverleners, kunnen zij die zelf inhuren. Indien hiervoor te weinig financiële middelen zijn, kan hiervoor bij een farmaceut een verzoek (tot ondersteuning) gedaan worden. De farmaceut kan daarvoor Platform RIT in contact brengen met de kartrekkers om kennis te maken en een plan van aanpak te ontwerpen. Met dit plan van aanpak waarin de zorgverbetering centraal staat, kan de zorgverlener een verzoek tot ondersteuning indienen bij de farmaceut. Na goedkeuring kan Platform RIT aan de slag.