– Platform RIT

Learnings ‘NOAC-casus’

Als Platform RIT zijn we op diverse vlakken betrokken bij de ‘NOAC-casus’. We zijn o.a. in 7 regio’s (met 13 betrokken ziekenhuizen) op procesniveau ingezet voor de begeleiding van het opstellen van Regionale Transmurale (werk)Afspraken (een RTA) voor de implementatie van de NOAC’s bij patiënten met AF. Welke lessen hebben we geleerd? Wat zijn de belangrijkste adviezen die we aan stakeholders mee willen geven?

Aanbevelingen uit de ‘NOAC-casus’

  1. De Leidraad is een zeer nuttig instrument om in te zetten doordat het een gezamenlijk en gedragen beleid is van relevante beroepsgroepen. Helaas duurt de implementatie voor de NOAC’s langer dan noodzakelijk als het gaat om het regionaal opstellen van bloedingsprotocollen en keten-werkafspraken (in de vorm van RTA’s) indien NOAC’s voorgeschreven gaan worden; de veiligheid en gepast gebruik worden hiermee niet gediend. Wij zijn benieuwd hoe anderen hierover denken? Wij pleiten voor het stellen van een deadline aan de implementatie van dergelijke (beleids-)instrumenten.
  2. In 2013 hebben we informeel gevolgd hoe de implementatie van de bloedingsprotocollen verliep. Voor zover bij ons bekend werd deze monitoring niet door anderen gedaan, dan wel niet teruggekoppeld met relevante stakeholders. Dat terwijl het om een belangrijk veiligheidsaspect gaat. Maak in de toekomst in vergelijkbare situaties een instantie voor de monitoring verantwoordelijk en werk met een deadline. Die deadline dient realistisch te zijn op basis van input uit het veld. Hoe groter de risico’s ingeschat door deskundigen, hoe meer druk er op de deadline gelegd mag worden om deze naar voren te halen.
  3. Om snelheid te houden, bevelen wij sterk aan om met deskundigen uit het veld ‘blauwdrukken’ te laten maken van hanteerbare vervolgprotocollen die snel vertaald kunnen worden naar de lokale situatie. Hierdoor wordt de implementatie versneld in het belang van de veiligheid. Wij pleiten om deze direct te koppelen aan een Leidraad.
  4. In de projectplanning van de Leidraad zal zo snel als mogelijk informatie naar ziekenhuizen gegeven moeten worden over wanneer de Leidraad beschikbaar komt en wat als gevolg wordt verwacht aan benodigde capaciteit (welke taak, welke functies en globaal hoeveel tijd). Het ziekenhuis (of anderszins) kan dan ver vooruit deze capaciteit inplannen, waardoor snelheid met het oog op de veiligheid geregeld is.
  5. De inzet van een artsenverklaring mag meer maatwerk worden. In het NOAC-dossier horen we onvrede vanuit de werkgroepen over het feit dat na een jaar de stabiele patiënt terug moet naar de tweede lijn voor het halen van een artsenverklaring. Dit werpt extra risico’s op, omdat patiënten dit niet altijd tijdig doet, daardoor geen medicatie heeft en in geval van antistolling extra veiligheidsrisico’s loopt. Tevens werk het kosten verhogend (opening DBC 2e lijn) en druist het in tegen het beleid van alle zorgverzekeraars om zorg uit de 2e lijn naar de 1e lijn over te hevelen. Wij pleiten voor meer maatwerk met een artsenverklaring, bv. door na een jaar voor patiënten waar 2e en 1e lijn het over eens zijn, te verplaatsen naar de 1e Wel kan het nodig zijn hier de juiste kennis aan te koppelen via nascholing (e-learning).

Onze volledige notitie kunt u opvragen (mail).